Летњи регистрациони период у 2019. години, за играче свих степена такмичења траје од 17.06.2019. до 31.08.2019. године закључно, придржавајући се при томе одредаба Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије (Сл. лист „Фудбал“ ФСС, ванредни број 8 oд 13.06.2019. године).

Клуб који региструје играча потребно је да у COMET систем унесе фотографију играча (уколико већ не постоји), лични документ (лична карта, путна исправа или извод из матичне књиге рођених уколико се ради о млађим малолетним играчима), као и сву потребну документацију за регистрацију (захтев за регистрацију, исписницу, брисовницу уколико се мења регистрациони савез, фудбалски пасош играча), чиме играча доводи у статус УНЕСЕН, а Регистрациони савез након увида у исправност унетих докумената играча ставља у статус ПОСЛАН, да би играч могао бити ВЕРИФИКОВАН од стране Комисије за статус и регистрацију играча ФСС.

1. На основу чл. 26-32. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС, летњи регистрациони период могу користити: – играчи свих узраста, свих степена такмичења, са исписницом, брисовницом и осталим документима, без обзира да ли су користили зимски регистрациони период 2019. године (исписница, брисовница и пасош играча морају бити преузети из COMET-a);

– непререгистровани играчи (исти могу и ван регистрационог периода), уз Потврду о аутоматском брисању овереној од стране надлежног Регистрационог савеза (уколико се ради о промени савеза); – играчи аматери свих степена такмичења, који су у клубу провели најмање једну годину (у овом случају ако су у клубу били најмање од летњег регистрационог периода 2018. године), уз захтев за исписницу, потврду о брисању и пасоша;

– играчи аматери свих степена такмичења, приликом одласка у инострани клуб, који су у клубу провели најмање шест (6) месеци, у овом случају ако су у клубу били најмање од зимског регистрационог периода 2019. године, са исписницом, потврдом о брисању и фудбалским пасошем, или захтевима за исписницу и потврдом о брисању.

– играчи који се уступају и играчи који долазе или се враћају из иностранства;

– о прописаном и дозвољеном броју уступљених играча евиденцију воде и за њу одговарају клубови који дају и примају исте играче, као и надлежни Регистрациони савез који врше регистрације.

– клубови могу своје играче, без обзира када су приступили том клубу, уступити другом клубу, уз обавезно придржавање чл. 34-37. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС;

– играчи којима су уговори истекли.

2. Клуб који региструје играча може истог унети у статус УНЕСЕН са свом потребном документацијом закључно са 31. августом 2019. године, до 24:00 часова.

3. Након увида у исправност унетих докумената надлежни Регистрациони савез може играча унети у статус ПОСЛАН закључно са 02. септембром 2019. године до 24:00 часова.

4. Комисији за статус и регистрацију играча, на адресу: Фудбалски савез Србије, Теразије 35, 11000 Београд, са назнаком: Комисији за регистрацију играча, Регистрациони савези обавезно достављају на верификацију:

– професионалне и стипендијске уговоре о игрању (професионалци), искључиво на обрасцу ФСС, претходно овереним код нотара у складу са законом РС,

– анексе уговора претходно оверене код нотара, у складу са законом РС,

– записнике о споразумним раскидима уговора, претходно овереним код нотара, у складу са законом РС,

– споразуме о уступању и раскиде споразума о уступању,

– Тачну спецификацију трошкова: за регистрацију играча у систему COMET, уговора играча, анекса уговора играча, раскида уговора играча, споразума о уступању играча и раскида споразума о уступању играча, брисања из евиденције регистрованих играча, промена имена и додавања назива спонзора имену клуба, оснивање и регистрација клуба и престанак рада клуба, и доказ о уплати таксе према Трошковнику ФСС.

Уговори, раскиди уговора и анекси уговора, након потписивања представника клуба и играча, и овере у складу са законом РС, производе правно дејство овером Комисије за статус и регистрацију играча ФСС, а. верификација се обавезно врши у систему COMET. Након овере Комисије за статус и регистрацију играча ФСС уговоре, раскиде уговора и анексе уговора у COMET систем уноси Клуб, као и споразуме о уступању играча и раскиде споразума, након потписивања представника клуба и играча, и овере у надлежном регистрационом савезу.

5. За верификацију регистрације играча потребно је у систем COMET унети сву потребну документацију у зависности по ком члану Правилника о регистрацији, статусу и трансферу ФСС се играч региструје: слику, лични документ, пријаву за регистрацију (потписану од стране играча и родитеља/старатеља уколико се ради о малолетном играчу), исписницу (захтев за исписницу и доказ о послатој препорученој пошиљци), брисовницу (захтев за брисовницу, доказ о послатој пре- порученој пошиљци и доказ о извршеној уплати), пасош играча (захтев за пасош играча и доказ о послатој препорученој пошиљци), потврду о аутоматском брисању за непререгистрованог играча (уколико играч мењарегистрациони савез), сертификат, одлука надлежног органа уколико је раскид уговора регулисан кривицом клуба, оригиналну документацију по чл. 47. Правилника о регистрацији статусу и трансферу играча ФСС.

Уколико у систем COMET није унета сва потребна документација, или се регистрација врши супротно Правилнику о регистрацији, статусу и трансферу ФСС, играч неће бити верификован, односно његов статус у систему COMET биће враћен у УНЕСЕН, односно ПОНИШТЕН. Разлог промене статуса играча, Клуб односно Регистрациони савез, могу видети у историји играча (ИСТОРИЈА ПРОМЕНА) и извршити допуну или исправку.

6. За играче који се уступају потребно је у систем COMET унети и:

споразум о уступању искључиво на прописаном обрасцу ФСС, уз оверу Регистрационог савеза из чијег клуба одлази играч, играча и клуба у који играч долази а оверава и објављује надлежни Регистрациони савез клуба у који играч долази;

– најкраћи период на који се играч може уступити јесте период између два регистрациона периода;

– споразум о уступања не може се раскинути пре истека најкраћег периода на који се може уступити (период од једног до другог регистрационог периода);

– споразуми о уступању и раскиди споразума уписују се у легитимацију играча од стране надлежног Регистрационог савеза, који је играча регистровао, односно објавио раскид споразума.

7. За исправност регистрација, документације и усклађености са прописима ФСС искључиву одговорност пред органима ФСС и Региона имају клубови који дају и примају играче, као и надлежни Регистрациони савези који врше регистрације.

8. Oбавештавамо клубове да обрате пажњу на члан 10. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС где стоји да играчи смеју бити регистровани за највише три клуба током једне сезоне и да током овог периода играч једино има право наступа за два клуба на званичним утакмицама.

Играчи истовремено могу и играти фудбал и футсал, а регистрације се обављају према одредбама Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС.

9. Оригинална исписница нема временског ограничења уз услов да играч обавезно даје изјаву да исту није користио у претходном регистрационом периоду и иста се уноси у систем COMET.

Клуб који изда играчу исписницу, а коју преузима из система COMET, неопходно је да затражи терминацију играча кроз COMET систем, а регистрациони савез коме припада верификује терминацију,

10. Уговори закључени између клуба и играча морају бити искључиво на обрасцима прописаним од стране ФСС, без мењања и додавања текста, потписани како предвиђа чл. 55-68. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС,

– уговори се закључују у регистрационом периоду, а ван регистрационог периода између играча и клуба, када већ регистровани играч клуба, као аматер, мења статус (прелази у професионалце) и под условима предвиђеним чланом 28. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС,

11. Играчи аматери клубова свих степена такмичења, као омладинци рођени 2001. године, који губе право наступа за омладински тим у текућој календарској години, са исписницом клуба могу се регистровати за нови клуб до 31.12. текуће календарске године,

12. Сви клубови и надлежни Регистрациони савези, дужни су да сву оригиналну документацију архивирају и чувају по одредбама Закона РС.

Из Службеног гласника “Фудбал” од 13.6.2019. – ванредни број 8.

%d bloggers like this:
Verified by MonsterInsights