ФОТО: Фудбалски савез Србије

Обавештавамо све клубове да је 27.12.2022. Извршни одбор Фудбалског савеза Србије донео одлуку о пререгистрацији играча ФСС, док је Комисија за статус и регистрацију играча ФСС донела Упутство о спровођењу поменуте одлуке. Обзиром на њихову важност, и одлуку, али и упутство, прилажемо у наставку ове вести у целости.– ОДЛУКА

На основу члана 55. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“ број (22/2021), а у складу са чланом 33. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС, Извршни одбор ФСС, на седници одржаној 27.12.2022. године, донео је

ОДЛУКУ О ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ ИГРАЧА ФСС

Члан 1.

У циљу ажурирања евиденције регистрованих играча у јединственој бази података ЦОМЕТ, на целокупној територији Фудбалског савеза Србије, а у складу са чланом 33. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС, Извршни одбор ФСС донео је одлуку да се у свим регистрационим савезима спроведе пререгистрација играча.

Члан 2.

Пререгистрација ће се извршити на основу појединачних одлука сваког територијално надлежног регистрационог савеза, које морају бити послате на адресу електронске поште (емејл) Комисије за статус и регистрацију играча ФСС: reg.komisija@fss.rs, закључно са 29. децембром 2022. године. Период у којем треба извршити пререгистрацију је од 30. децембра 2022. године до 13. јануара 2023. године.

Члан 3.

Клубови одлучују са којим играчима желе да продуже чланство и њих обележавају у систему ЦОМЕТ за пререгистрацију, а обавезно се пререгиструју играчи под уговором (професионални и стипендијски).

Члан 4.

Могу се пререгистровати сви играчи који су у статусу ВЕРИФИКОВАН, а слика играча мора бити у спортској опреми клуба – дресу, не старија од 6 (шест) месеци, обавезна је. Играчи који не буду пререгистровани до 13. јануара 2023. године до 24:00 биће слободни.

Члан 5.

Клубови и територијално надлежни Регистрациони савези који се не буду придржавали ове одлуке неће моћи да пререгиструју играче у периоду после термина (рокова) прописаних овом одлуком.

Члан 6.

Овлашћује се Комисија за статус и регистрација играча ФСС, да у складу са чланом 1. ове одлуке, изради Упутство о спровођењу Одлуке Извршног одбора ФСС о пререгистрацији играча ФСС.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС „Фудбал“, а како би без одлагања почела реализација обавеза прописаних Правилником ФИФА Клириншке куће.


– УПУТСТВО

На основу члана 74. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал” број 22/2021) и на основу члана 6. Oдлуке o пререгистрацији играча ФСС (Службени лист ФСС „Фудбал“ број 18/2022), Комисија за статус и регистрацију играча ФСС, на седници одржаној дана 27.12.2022. године, донела је

У П У Т С Т В О
О СПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ О ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ ИГРАЧА ФСС

  1. На основу чл. 33. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС, у циљу ажурирања евиденције регистрованих играча, надлежни регистрациони савез може донети одлуку да његов орган за регистрацију играча, изврши пререгистрацију свих регистрованих играча на својој територији. Одлука о пререгистрацији обавезно се објављује у Службеном листу ФСС „Фудбал“. Играч кога клуб није пререгистровао може се регистровати за нови клуб без икаквих ограничења, осим уколико ФСС у оквиру своје надлежности предузме мере за спречавање злоупотреба (заштита интегритета такмичења и сл.). Сви играчи без обзира на статус, обавезни су да поштују Одлуку о пререгистрацији играча ФСС. Пререгистрација се врши (спроводи) према потреби, али не у року краћем од 3 (три), и не дужем од 4 (четири) године. Пререгистрација се врши у складу са Одлуком о начину пререгистрације и стицања права наступања на јавним утакмицама, коју доноси Извршни одбор ФСС, а која је саставни део Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС и овог Упутства.
  2. Пререгистрација ће се извршити на основу појединачних одлука сваког надлежног регистрационог савеза, које морају бити послате на адресу електронске поште (мејл) Комисије за статус и регистрацију играча ФСС: reg.komisija@fss.rs, закључно са 29. децембром 2022. године. Период у којем треба извршити пререгистрацију је од 30. децембра 2022. године до 13. јануара 2023. године.
  3. Клубови одлучују са којим играчима желе да продуже чланство и њих обележавају (чекирају) у систему ЦОМЕТ за пререгистрацију, а обавезно се пререгиструју играчи под уговором (професионални и стипендијски).
  4. Могу се пререгистровати сви играчи који су у статусу ВЕРИФИКОВАН, а слика играча (у спортској опреми клуба – дресу), не старија од 6 (шест) месеци, је ОБАВЕЗНА. Уколико у систему ЦОМЕТ, обележеном (чекираном) играчу за пререгистрацију, није унета слика у спортској опреми клуба – дресу, не старија од 6 (шест) месеци, пререгистрација играча неће бити верификована, и играч ће истеком рока за пререгистрацију бити слободан.
  5. Пререгистрацију играча (обележавање/чекирање) треба да ради превасходно Клуб, а уколико није у могућности да то учини, то за њега то може урадити његов територијално надлежан регистрациони савез на основу списка играча за пререгистрацију и достављених обавезних слика играча у електронској форми.
  6. Играчи који не буду пререгистровани до 13. јануара 2023. године до 24:00 биће слободни. Сви играчи који нису пререгистровани су слободни истеком наведених рокова, а они играчи који ће желети да се региструју изван свог територијално надлежног регистрационог савеза, мораће да имају и да поднесу Потврду о аутоматском брисању, коју издаје њихов територијано надлежни регистрациони савез.
  7. У систему ЦОМЕТ се налази Упуство о пререгистрацији у коме је презентован Поступак пререгистрације и доступан је свим Клубовима и Регистрационим савезима на територији Фудбалског савеза Србије.
  8. Ово Упутство ступа на снагу на дан објављивања у Службеном листу ФСС „Фудбал“, а примењиваће се од 27.12.2022. године.

Verified by MonsterInsights