Фото: Фудбалски савез Србије

На основу члана 74. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал” број 22/2021) и на основу члана 3. Oдлуке o летњем регистрационом периоду у 2022. години и зимском регистрационом периоду у 2023. години (Службени лист ФСС „Фудбал“ број 6/2022), Комисија за статус и регистрацију играча ФСС, на седници одржаној дана 23.06.2022. године, усвојила је УПУТСТВО о спровођењу одлуке о летњем регистрационом периоду у 2022. години.


1. На основу чл. 26-32. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС, летњи регистрациони период могу користити:

 • играчи свих узраста, свих степена такмичења, са исписницом, брисовницом и осталим документима, без обзира да ли су користили зимски регистрациони период 2022. године (исписница, брисовница и пасош играча морају бити преузети из COMET- a);
 • непререгистровани играчи (исти могу и ван регистрационог периода), уз Потврду о аутоматском брисању овереној од стране надлежног Регистрационог савеза (уколико се ради о промени савеза);
 • играчи аматери, без исписнице који су у досадашњем клубу провели најмање 12 (дванаест) месеци (видети дефиницију у Правилнику о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС), односно период између два летња или зимска регистрациона периода, а приступио је другом клубу за време регистрационог периода;
 • играчи аматери свих степена такмичења, приликом одласка у инострани клуб, који су у клубу провели најмање шест (6) месеци, у овом случају ако су у клубу били најмање од зимског регистрационог периода 2022. године, са исписницом, потврдом о брисању и фудбалским пасошем, или захтевима за исписницу и потврдом о брисању.
 • професионални играчи који се уступају и играчи који долазе или се враћају из иностранства;

Електонски међународни трансфер сертификат креиран у ТМС систему обавезан је за све међународне трансфере фудбалера мушког/женског пола који се баве великим фудбалом.

Клубови у оквиру ФСС који желе да региструју играче малог фудбала за које није потребан електронски сертификат путем ТМС система дужни су да поднесу захтев за издавање сертификата уз који прилаже писмену сагласност играча а у случају да су у питању професионални фудбалери и копију уговора између новог клуба и професионалног фудбалера као и копију уговора о трансферу између новог клуба и бившег клуба зависно од случаја.

Клубови који желе да региструју фудбалера мушко/женског пола у домену великог фудбала таквог играча морају затражити кроз ФИФА ТМС систем, јер је електронски међународни сертификат обавезан за трансфере играча.

Клубови који желе регистровати играче аматере /мушкарце и жене/ који долазе из иностраних савеза, а немају ТМС менаџере, дужни су доставити Међународном одељењу ФС Србије (natasa.joksimovic@fss.rs или aleksandra.curcic@fss.rs) следећа документа у прелазном року:

 • захтев за сертификат (сајт ФСС: Прописи и документи – Уговори и документи везани за регистрацију – Захтев за сертификат аматери) потписан од стране клуба и играча, у коме је потребно написати тачан назив последњег клуба у иностранству, као и статус играча у том клубу и савез из ког играч долази, а ако је играч странац сагласност играча на енглеском језику.
 • читку копија пасоша (путне исправе) играча искључиво у ПДФ формату (не већем од 5 МБ).

Захтев за сертификат и потребна документа морају обавезно да стигну у Међународно одељење ФСС до 24.00 часова последњег дана летњег регистрационог периода 2022. године.

Коришћење ТМС-а је обавезан корак у свим међународним трансферима играча аматера/мушког и женског пола у домену великог фудбала и свака регистрација таквих играча мимо ТМС-а сматраће се неважећом.

Ако клуб не достави све горе наведена документа ФС Србије до затварања прелазног рока ФС Србије, такав трансфер се не може обавити путем ТМС система и клуб неће моћи регистровати играча до отварања новог прелазног рока.

По добијању међународног регистрационог сертификата издаје се дозвола клубу за регистрацију играча, који је затражио електронски или традиционлани сертификат.

Уколико у року од 7 дана од дана упућивања захтева за издавање међународног регистрационог сертификата о трансферу од стране ФСС путем ТМС система, национални савез клуба који играч напушта, не одговори по захтеву, ФИФА/ФСС ће издати провизорну дозволу за регистрацију фудбалера мушког/женског пола у домену великог фудбала, а за играче малог фудбала провизорна дозвола ће бити издата након истека рока од 30 дана од дана упућивања захтева.

Ни један клуб ни играч не могу бити укључени у трансфер за премошћавање.

Ако се два узастопна трансфера истог играча на националном или интернационалном нивоу обаве у року од 16 седмица, претпоставиће се, уколико се не докаже супротно, да су стране из става 1. овог члана укључене и таква два трансфера учесници у трансферу за премошћавање и биће кажњени у складу са одредбама Дисциплинског правилника ФСС:

 • о прописаној регистрацији уступљених професионалних играча одговарају клубови који дају и примају исте играче, као и надлежни Регистрациони савез који врше регистрације,
 • клубови могу своје играче, без обзира када су приступили том клубу, уступити другом клубу, уз обавезно придржавање чл. 34-37. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС,
 • клубови могу уступати професионалне играче само у клубове који се такмиче у истом, или нижем рангу такмичења, а играчи са професионалним уговором о игрању могу се уступати искључиво клубовима Супер и Прве лиге,
 • у такмичарској сезони (видети дефиницију у Правилнику о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС) клубови могу уступити највише (8) осам професионалних играча, изузетак од овог ограничења представљају играчи млађи од 21. године, за које нема ограничења у броју уступања у оквиру клуба,
 • у такмичарској сезони (видети дефиницију у Правилнику о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС) клубови могу имати највише (8) осам уступљених професионалних играча, изузетак од овог ограничења представљају играчи млађи од 21 године, за које нема ограничења у броју уступљених играча у оквиру клуба,
 • играчи којима су уговори истекли.

2. Клуб који региструје играча може истог унети у статус УНЕСЕН са свом потребном документацијом закључно са 15. септембром 2022. године, до 24:00 часова.

3. Након увида у исправност унетих докумената надлежни Регистрациони савез може играча унети у статус ПОСЛАН закључно са 17. септембром 2022. године до 24:00 часова.

4. Комисији за статус и регистрацију играча, на адресу Фудбалски савез Србије, Теразије 35, 11000 Београд, са назнаком Комисији за регистрацију играча, Регистрациони савези обавезно достављају на верификацију:

 • професионалне и стипендијске уговоре о игрању (професионалци), искључиво на обрасцу ФСС, претходно овереним код нотара у складу са законом РС, 30 (тридесет) дана од закључивања уговора, а најкасније до 15.10.2022. године, јер играчи који немају Професионални уговор оверен од Комисије за статус и регистрацију играча ФСС, са клубом за који су регистровани, губе статус лиценцираног играча на листи А и не могу наступати у такмичењу Супер лиге и Прве лиге Србије.
 • анексе уговора претходно оверене код нотара, у складу са законом РС,
 • записнике о споразумним раскидима уговора, претходно овереним код нотара, у складу са законом РС,
 • споразуме о уступању и раскиде споразума о уступању,

Сви „ОФС“ надлежни за регистрацију играча, дужни су да доставе на адресу електронске      поште: reg.komisija@fss.rs и мејл рачуноводства ФСС milka.urosevic@mts.rs, тачну спецификацију следећих трошкова: за регистрацију играча у систему COMET, чланарину играча, уговора играча, анекса уговора играча, раскида уговора играча, споразума о уступању играча и раскида споразума о уступању играча, промена имена и додавања назива спонзора имену клуба, оснивање и регистрација клуба и престанак рада клуба, и доказ о уплати таксе према Одлуци ФСС.

Уколико на адресу електронске поште: reg.komisija@fss.rs и мејл рачуноводства ФСС milka.urosevic@mts.rs није достављена тачна спецификација трошкова и доказ о уплатама такси према Одлуци о расподели износа такси утврђених прописима ФСС Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни број 12/2019), регистрација играча и осталих докумената, неће бити верификована.

Уговори, раскиди уговора и анекси уговора, након потписивања представника клуба и играча, и овере у складу са законом РС, производе правно дејство овером Комисије за статус и регистрацију играча ФСС, а. верификација се обавезно врши у систему COMET. Уговоре, раскиде уговора и анексе уговора у COMET систем уноси Клуб, као и споразуме о уступању професионалних играча и раскиде споразума, након потписивања представника клуба и играча, и обавезне овере у надлежном регистрационом савезу, који уговоре и анексе уговора уносе у статус ПОСЛАН, а раскиде уговора у статус РАСКИНУТ.

5. За верификацију регистрације играча потребно је у систем COMET унети сву потребну документацију у зависности по ком члану Правилника о регистрацији, статусу и трансферу ФСС се играч региструје: слику (не старију од 6 месеци), лични документ, пријаву за регистрацију (потписану од стране играча и родитеља/старатеља уколико се ради о малолетном играчу), исписницу (захтев за исписницу и доказ о послатој препорученој пошиљци), брисовницу (захтев за брисовницу, доказ о послатој препорученој пошиљци и доказ о извршеној уплати), пасош играча (захтев за пасош играча и доказ о послатој препорученој пошиљци), потврду о аутоматском брисању за непререгистрованог играча (уколико играч мењарегистрацио ни савез), сертификат, одлука надлежног органа уколико је раскид уговора регулисан кривицом клуба, документацију по чл. 47. Правилника о регистрацији статусу и трансферу играча ФСС.

Уколико у систем COMET није унета сва потребна документација, или се регистрација врши супротно Правилнику о регистрацији, статусу и трансферу ФСС, играч неће бити верификован, односно његов статус у систему COMET биће враћен у УНЕСЕН, односно ПОНИШТЕН. Разлог промене статуса играча, Клуб односно Регистрациони савез, могу видети у историји играча (ИСТОРИЈА ПРОМЕНА) и извршити допуну или исправку.

6. За играче који се уступају потребно је у систем COMET унети и:

 • споразум о уступању искључиво на прописаном обрасцу ФСС, уз оверу Регистрационог савеза из чијег клуба одлази играч, играча и клуба у који играч долази а оверава и објављује надлежни Регистрациони савез клуба у који играч долази и онда се уноси у систем COMET,
 • најкраћи период на који се играч може уступити јесте период између два регистрациона периода,
 • споразум о уступања не може се раскинути пре истека најкраћег периода на који се може уступити (период од једног до другог регистрационог периода),
 • споразуми о уступању и раскиди споразума уписују се у легитимацију играча од стране надлежног Регистрационог савеза, који је играча регистровао, односно објавио раскид споразума.

7. За исправност регистрација, документације и усклађености са про- писима ФСС искључиву одговорност пред органима ФСС и Региона имају клубови који дају и примају играче, као и надлежни Регистрациони савези који врше регистрације. Комисија за статус и регистрацију играча ФСС врши контролу унетих докумената за регистрацију играча, уговора, анекса уговора, споразума и раскида уговора и споразума, клубова Супер и Прве Србије, Супер и Прве лиге за жене и Прве и Друге футсал лиге, а за све остале надлежни Регистрациони савези који врше регистрације.

8. Oбавештавамо клубове да обрате пажњу на члан 10. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС где стоји да играчи смеју бити регистровани за највише три клуба током једне сезоне и да током овог периода играч једино има право наступа за два клуба на званичним утакмицама. Играчи истовремено могу и играти фудбал и футсал, а регистрације се обављају према одредбама Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС.

9. Оригинална исписница нема временског ограничења уз услов да играч обавезно даје изјаву да исту није користио у претходном регистрационом периоду и иста се уноси у систем COMET. Клуб који изда играчу исписницу, а коју преузима из система COMET, неопходно је да затражи терминацију играча кроз COMET систем, а регистрациони савез коме припада верификује терминацију, уколико играч мења регистрациони савез,

10. Уговори закључени између клуба и играча морају бити искључиво на обрасцима прописаним од стране ФСС, без мењања и додавања текста, потписани како предвиђа чл. 55-60. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС:

 • уговори се закључују у регистрационом периоду, а ван регистрационог периода између играча и клуба, када већ регистровани играч клуба, као аматер, мења статус (прелази у професионалце) и под условима предвиђеним чланом 28. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС,

11. Играчи професионалци којима је уговор истекао пре истека регистрационог периода, могу се регистровати и ван регистрационог периода, са ограничењима из члана 10. овог Правилника, и то тако што ће поднети Захтев Комисији за статус и регистрацију играча ФСС и сву неопходну документацију за регистрацију по овом основу. Регистрација из члана 28. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС се примењује, како на играче који долазе из иностранства, тако и на домаће играче.

12. Играчи аматери клубова свих степена такмичења, као омладинци рођени 2003. године, који губе право наступа за омладински тим у текућој календарској години, са исписницом клуба могу се регистровати за нови клуб до 31.12. текуће календарске године,

13. Право на накнаду трошкова уложених за обуку и развој играча у периоду 12-21 године живота, припада клубовима свих степена такмичења приликом првог преласка њихових играча у клубове Супер и Прве лиге пре краја такмичарске сезоне у којој играч пуни 23 (двадесеттри) године живота, a који испуњавају услове из члана 14. став 2. Статута ФСС: „Фудбалским клубом у смислу одредби овог Статута сматра се клуб чија се сениорска селекција или најмање две селелекције млађих катергорија, од којих једна мора бити омладинска, такмичи у редовном такмичењу“.

14. Сви клубови и надлежни Регистрациони савези, дужни су да сву оригиналну документацију архивирају и чувају по одредбама Закона РС.

15. Ово Упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС „Фудбал“, а примењиваће се од 24.06.2022. године.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Горан Драча, с.р.

Verified by MonsterInsights